HİZMETLERİMİZ

 • Sayısal Halihazır Harita Üretimi

Şeritvari haritalar, Plankote, Topografik ölçümler, Detay ölçümleri  vb elektronik ortamda sayısal olarak hazırlanması, polyester çıktıların alınması işlerini kapsar.

 • Kadastral Harita Yapımı

Jeodezik altyapının kurularak elektronik alet veya GPS ile mülkiyete konu olan taşınmaz malların ölçülerek mülkiyet ile eşleştirilmesi ve bu uygulamaya yönelik harita ve krokilerin hazırlanması.

 • İmar Planlarının Hazırlanması ve Uygulaması

Yerel yönetimler için imar planlarının ve bu planlara altlık olacak verilerin hazırlanması,

Planların onayından sonra arazi uygulamalarının yapılması hizmetleri.

 • Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları

GIS (Geographic Information System), coğrafi topolojinin tanımlanabildiği bir sistemdir. Şöyle ki sayısal haritalar akıllı duruma getirilir ve üzerinde konumsal sorgulamalar yapılabilir.

Bunun için coğrafi bölgenin istenen bilgileri ile birlikte bilgisayarlarda modellenmesi yapılır. Bir taraftan bölgenin sayısal haritaları temin edilir, harita üzerinde bulunan nesnelerin birbiri ile olan ilişkileri (Topoloji) tanımlanır, diğer taraftan her nesnenin açıklayıcı bilgisi grafik ile de ilişkilendirilir. Hazırlanmış böyle bir yapıda, kullanıcı, bölgeye ilişkin analizlerini model üzerinde düzenleyebilir. Ayrıca böyle bir sistemde sayısal harita üzerinde bulunan her grafik nesne, grafik olmayan sözel bilgisi ile, grafik olmayan bir veri tabanında toplanır.

Örneğin, sayısal haritada  çizgi ile gösterilen bir binanın ilişkili olduğu grafik olmayan veri tabanında bina adı, kullanım türü, yapım yılı, binanın cinsi, malik bilgileri, yol, mahalle bilgileri gibi bilgiler bulunmaktadır. Kapalı sınırları ile gösterilen bir parselin ilişkili olduğu grafik olmayan bilgisi, mülkiyet durumu, hissedarlar, emlak vergisine ilişkin bilgiler gibi bilgileri bulunabilir ve sistemde her iki taraftan bir diğerine istenen sorgulamalar yapılabilir.

 • Altyapı Haritacılığı

Yerel yönetimlere gaz, su, kanalizasyon, telefon, elektrik konularında faaliyet gösteren alt yap kuruluş ve şirketleri için; sayısal haritalara değişik katmanlarda su, kanalizasyon, gaz, elektrik, telefon şebekelerinin röleve alımları işlenir ve çapı, malzeme cinsi, standartı, hat numarası gibi bilgiler sayısal ortamda ilişkilendirilir.

Ayrıca ilgili alanın sayısal haritalarının üretilmesi, alt yapı bilgilerinin toplanıp sayısal haritalar üzerine işlenmesi çalışmaları da bu hizmetlerin kapsamı içine alınabilir.

 • Adres Bilgi Sistemi Kurulumu

Arzaiden mevcut mahalle sokak bina, yol bilgileri kullanım şekilleri toplanır. Numarataj yönetmeliğine uygun olarak cadde, sokak ve kapı numaraları projeleri hazırlanır. Bu bilgiler ile birlikte bilgisayarlarda modellenmesi yapılır ve sayısal haritalar sorgulamaya hazır akıllı duruma getirilir.

Daha sonra kapı numaraları, cadde ve sokak levhaları ve direkleri için arazi uygulanması yapılır.

 • Kent Bilgi Sistemi Kurulumu

İdarelerin  ihtiyaçlarına uygun   araziden birebir veriler sözel bilgilerle ilişkilendirilerek, Tabanlarına aktarılır. Kent Bilgi Sistemleri, kent yönetimi için gerekli tüm bilgileri güncel olarak saklayan bir bilgi sistemidir.

Halihazır haritalar,  Numarataj haritaları, uydu veya uçuş fotoğrafları, Tapu ve Kadastro bilgileri, İmar planları ve imar kararları, Su, doğalgaz abone bilgileri, emlak, çevre temizlik, ilan, reklam vs.  vergi beyannameleri, tüm altyapı bilgileri, hazine ve belediye alanlarına ilişkin bilgiler, alanların kullanımına ilişkin bilgiler vb  KBS’ nin temelini oluşturur.

 • Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması

Kentsel dönüşümün yapılacağı alanda altlığı oluşturacak halihazır haritalar hazırlanır. Ayrıca mülkiyet tespiti ve  değer tespitine esas  birebir veriler toplanarak mülkiyet değerlemesi yapılır. Tüm bu veriler sayısal ve grafik ortamda ilişkilendirilir.

 • Kontrollük ve Müşavirlik Hizmetleri

Deneyimli teknik kadrosu ve güncellenen teknik ekipmanı ile faliyet konusu işlerle ilgili kurum ve kuruluşlara projelerin maliyetlendirilmesi, teknik ve mali kontrollük, raporlama, TUS vb hizmetlerin verilmesidir

 • Jeodezi Hizmetleri

Fotogrametrik ve klasik harita üretiminde, Kadastral uygulamalarda, Şehir imar planı uygulamalarında, Tarım amaçlı arazi toplulaştırma uygulamalarında, Profil ve kesit alımlarında, Sayısal arazi modeli yaratılmasında, Deformasyon çalışmalarında, Mühendislik çalışmalarında  tesislerin kurulması, Elektronik alet ve GPS ile ölçümlerin yapılması, üçüncü boyutun sağlanması vb hizmetleri kapsar.

 • Kamulaştırma

TOKİ Arsa ve Arazi Kamulaştırmaları, Enerji Nakil Hattı Kamulaştırmaları, DSİ Kanal Kamulaştırmaları,TCK Yol Kamulaştırmaları vb hizmetleri kapsar.